17sep
2014
0

Rozlišovanie hlások v slove

Je mnoho spôsobov, ako naučiť dieťa čítať. U nás sa presadila najmä analyticko-syntetická metóda, pretože vyhovuje povahe slovenského jazyka – píš ako počuješ. No nech si zvolíte ktorúkoľvek metódu, základný predpoklad na naučenie sa čítať je vždy rovnaký: schopnosť fonologického a fonematického uvedomovania si. To v skratke znamená schopnosť vnímať jednotlivé časti hovorenej reči a vedieť s nimi narábať – napríklad určiť, či sa slová rýmujú alebo nie, určiť prvé písmeno v slove alebo počet slabík v slove a pod.

Jeden zo spôsobov, ako to môžeme s deťmi precvičovať, nám ponúka Mária Montessori. Tzv. štipcové úlohy si môžete zadarmo stiahnuť v obchodíku v dvoch variantoch obtiažnosti: slabikovanie alebo hláskovanie.

Každú stranu rozstrihnite na tri pozdĺžne karty, nalepte ich na kartón alebo zalaminujte. Dieťa má za úlohu pripnúť štipec na správne políčko – na ktorom mieste počuje danú hlásku. V jednoduchšej verzii určuje len slabiku, v ktorej sa hláska nachádza, v náročnejšej presné miesto danej hlásky v slove. Ak ešte nepozná písmená, pomôžte mu s nimi – zadanie mu povedzte ústne. (Poznámka na okraj – keďže ide o hláskovanie, ch, dz, dž obsadia jedno políčko, hoci sa zapisujú dvomi písmenami. Navyše – deti pri týchto úlohách vôbec nemusia poznať písmená.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Čo je tu na obrázku?“
„Bábika.“
„Vytlieskaj si slovo bábika. Koľko krát si tleskol?“
„Bá-bi-ka. Tri krát.“
„Pri ktorom tlesknutí počuješ dlhé á?“
„Bá-bi-ka. Pri prvom.“ Dieťa označí štipcom prvé políčko.

Rozdeliť slovo na slabiky je pomerne jednoduché, dokážu to deti už okolo troch-štyroch rokov. Avšak počuť v slabike konkrétnu hlásku je už ťažšie. Náročnosť  zvyšujte postupne, najprv dajte dieťaťu rozoznať

  1. dlhé samohlásky (á, é, í, ó, ú).
  2. Krátke samohlásky
  3. Spoluhláska na začiatku slova
  4. Spoluhláska na konci slova
  5. Spoluhláska uprostred slova, ale na začiatku slabiky
  6. Spoluhláska uprostred slabiky
  7. Viac rovnakých hlások v slove

Keď dieťa zvláda slabikovanie, môžete prejsť k hláskovaniu. Samozrejme tiež postupne, od najjednoduchších úloh. Začnite s krátkymi slovami, slová so spoluhláskovými skupinami si nechajte celkom na koniec.